ΝΟΜΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Το εργαστήριο αισθητικής πρέπει να αποτελείται από τους εξής χώρους: Αναμονής Παροχής των υπηρεσιών Καθαρισμού και αποστειρώσεως εργαλείων Αποδυτήρια με ντουλάπια Λουτρό και τουαλέτα Οι ανωτέρω χώροι δύναται να συνυπάρχουν με κατοικία Υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι χώροι του εργαστηρίου δεν θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της κατοικίας και θα είναι απομονωμένοι από αυτήν έστω και με μια πόρτα που κλειδώνει. Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.λ.π.) Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Τόσο ο αισθητικός επιχειρηματίας, όσο και…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε στην συνέχεια) είτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.Ή αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και το καταστατικό της επιχείρησης. Εφόσον πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται μέσω ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ότι εξουσιοδοτεί το συγκεκριμένο ΚΕΠ για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για την διεκπεραίωση της υπόθεσής του. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων…

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΈΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Υγείας οικείας Περιφερειακής Ενότητας Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι τα ακόλουθα: Αντίγραφο πτυχίου. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη (και οι δύο όψεις, η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία). Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από Εισαγγελία. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού ή φωτοτυπία νομίμως επικυρωμένη. Αντίγραφο άδειας ριζικής αποτρίχωσης (εφόσον υπάρχει συσκευή ριζικής αποτρίχωσης). Βιβλιάριο υγείας. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 38,15 € (Διατίθεται από την υπηρεσία). Σχεδιάγραμμα εις διπλούν του Εργαστηρίου, θεωρημένο από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, μέλος του Τ.Ε.Ε. Βεβαίωση της πολεοδομίας για την καταλληλότητα του χώρου (όχι αλλαγής χρήσεως). Λεπτομερή κατάσταση…
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com