ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΈΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Διεύθυνση Υγείας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο πτυχίου.

 2. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη (και οι δύο όψεις, η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία).

 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από Εισαγγελία.

 4. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού ή φωτοτυπία νομίμως επικυρωμένη.

 5. Αντίγραφο άδειας ριζικής αποτρίχωσης (εφόσον υπάρχει συσκευή ριζικής αποτρίχωσης).

 6. Βιβλιάριο υγείας.

 7. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 38,15 € (Διατίθεται από την υπηρεσία).

 8. Σχεδιάγραμμα εις διπλούν του Εργαστηρίου, θεωρημένο από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, μέλος του Τ.Ε.Ε.

 9. Βεβαίωση της πολεοδομίας για την καταλληλότητα του χώρου (όχι αλλαγής χρήσεως).

 10. Λεπτομερή κατάσταση των μηχανημάτων, εις διπλούν με τα διακριτικά τους

 11. Βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα μηχανήματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και δεν υπερβαίνουν την υπό του Νόμου καθορισθείσα τάση.

 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια, βεβαιώνει για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων (γείωση - συσκευή προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας κ.λ.π.) ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ακεραιότητα των πελατών.

 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον αιτών, ότι δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του άλλη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής και δεν εργάζεται σε άλλο εργαστήριο ή εταιρία.

 14. Εγγραφή στον οικείο Σύλλογο Αισθητικών.

 15. Δύο (2) φωτογραφίες.

 16. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής

 

Last modified onΠέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2017 17:41
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com