ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε στην συνέχεια) είτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

  Ή αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και το καταστατικό της επιχείρησης.

  Εφόσον πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται μέσω ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ότι εξουσιοδοτεί το συγκεκριμένο ΚΕΠ για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για την διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

 2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

  Εφόσον διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία, θα εκδίδουν ανακοίνωση /βεβαίωση λειτουργίας (απλή επιστολή) την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

  Στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης λειτουργίας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

 3. Όλη η προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

  Σε περίπτωση που περάσουν οι 3 μήνες χωρίς ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί κανονικά την επιχείρησή του.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ( Αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις Αρχές)

 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης

 3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. θεωρημένο από λειτουργική άποψη από τη δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι χώροι. Επίσης σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις χώρος αποχωρητηρίου.

 4. Βεβαίωση της πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτίσματος και χώρων κύριας χρήσης

 5. Βεβαίωση πυρασφάλειας από την πυροσβεστική Υπηρεσία

 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι υπεύθυνοι που απασχολούνται καθ ΄όλη τη διάρκεια λειτουργία της μονάδας καθώς και αυτών που απασχολούνται σε άλλη μονάδα, γραφείο ή εργαστήριο

 7. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου

 8. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος για τον υγειονομικό υπεύθυνο του κέντρου

 9. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. (Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

 

Last modified onΠέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2017 18:30
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com